Vigas y pilares en una apertura de muro de carga reforma de piso

Tirar o modificar murs de càrrega en una reforma

En moltes ocasions per aconseguir la distribució desitjada en una reforma cal enderrocar una paret o part d’ella. Per exemple en el cas de voler un espai diàfan amb la cuina oberta al saló; comunicar visualment dos espais a través d’un tancament de vidre per guanyar més il·luminació i incrementar la sensació d’amplitud; o per unir dues habitacions per a aconseguir una de més gran.

Abans d’enderrocar qualsevol paret cal estar ben segurs de si estem davant d’un mur de càrrega o no. Els envans són parets simples que tenen la funció de dividir espais. Normalment estan construïts per maons de poc gruix o plaques cartró guix, pel que la seva demolició sol ser senzilla. En canvi, cal tenir molta cura si es tracta de tirar un mur de càrrega, ja que estaríem intervenint directament sobre l’estructura de l’edifici. Això implica més temps en els processos i més costos.

Com es fa una obertura en un mur de càrrega?

Aquesta és una operació complexa i qualsevol petit error podria afectar directament l’estabilitat de l’immoble. En qualsevol cas ha de ser efectuada per un tècnic qualificat.

Inicialment cal fer un estudi previ amb una avaluació de l’edifici i un càlcul de càrregues per saber el reforç necessari. La magnitud de l’obra dependrà molt de la mida de l’obertura i de les característiques de l’edifici (la localització del mur, el nombre de plantes, l’estat de conservació de l’edifici, etc.).

Abans de començar l’obra cal planificar bé tots els passos de la construcció, i assegurar-nos de complir la normativa vigent i garantir la màxima seguretat. També recomanem visitar els pisos adjacents per comprovar el seu estat inicial, principalment l’existència d’esquerdes, i així assegurar que els desperfectes no han estat causats per la intervenció.

Per poder eliminar el mur i posar un altre element en el seu lloc que el substitueixi se sol realitzar un estintolament. És una construcció temporal, normalment de fusta o metall, que apuntala el forjat més proper al mur mentre duren les obres. Però abans de res cal assegurar-se de retirar de la paret tot tipus de revestiments i passos d’instal·lacions; i fer el replanteig de l’estintolament.

Un cop instal·lat l’estintolament s’obre el buit on anirà ubicada la biga d’acer (o un altre tipus de llinda) que resistirà les càrregues del mur. Si la substitució del mur és total o l’obertura és molt gran llavors s’ha de reforçar l’element estructural horitzontal amb pilars metàl·lics o suports de formigó.

En el proper pas es col·loca la biga i la resta de perfils al llarg dels buits per a què el pes recaigui sobre ells, i un cop ben col·locats es va demolint poc a poc la resta del mur fins a aconseguir l’obertura que es necessita. Un cop assegurat, es procedeix a la retirada dels sistemes que conformen l’estintolament de forma progressiva.

Procés obertura mur de càrrega en una reforma de pis - Sincro

Quins permisos cal demanar per tirar una paret?

En aquest tipus de reformes sempre cal comunicar-les a l’Ajuntament. En el cas de l’ordenança municipal de Barcelona, ​​per canviar la distribució de l’habitatge se sol tramitar una llicència d’Obra menor Tipus II (Comunicació Immediata), per la qual cosa es requereix que un enginyer, arquitecte o aparellador elabori un projecte tècnic d’obra i obtenir un Informe d’Idoneïtat Tècnica del corresponent Col·legi oficial.

Si l’obra afecta o modifica puntualment l’estructura de l’edifici, com ara un mur de càrrega, llavors segons les característiques de l’edifici i envergadura de l’obra pot ser obra menor Tipus II o Tipus I. En aquest últim cas li correspon un Comunicat diferit , els tràmits són similars a la Comunicació immediata però cal esperar un mes per començar les obres. En qualsevol cas abans de res cal fer una consulta prèvia per saber exactament quin tipus de llicència necessitem.