Calculadora per a l'IVA reduït de reforma d'habitatge

Quan s’aplica el 10% d’IVA a una reforma d’habitatge a Espanya?

En general, l’IVA aplicable a les reformes d’habitatges és del 21%. No obstant això, hi ha la possibilitat d’acollir-se a un IVA reduït del 10% en determinades circumstàncies.

En aquest article, explicarem els requisits i respondrem les preguntes més habituals sobre l’aplicació de l’IVA al 10% a les reformes d’habitatges. Si esteu considerant dur a terme una reforma a casa vostra, esperem que aquesta informació us sigui d’ajuda per determinar si el vostre projecte es pot acollir a aquest avantatge fiscal.

Quins requisits cal complir per pagar el 10% d’IVA en una reforma d’habitatge?

Per poder optar per l’IVA reduït del 10% en una reforma d’habitatge, cal complir 3 requisits exigits per l’Agència Tributària:

1. Destinatari de l’habitatge:

“…Que el destinatari sigui una persona física i utilitzi l’habitatge per a ús particular. Si l’habitatge es destina a l’arrendament o a l’exercici d’una activitat empresarial o professional (encara de forma parcial), no s’aplica el tipus reduït…”

2. Antiguitat de l’habitatge:

“…Que la construcció o rehabilitació hagi finalitzat almenys dos anys abans del començament de les obres de renovació o reparació…”

3. Mà d’obra i materials:

“…Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el cost no excedeixi el 40 per cent de la base imposable de l’operació…”

Són únicament tres requisits, i encara que en principi semblen molt senzills de complir, cal analitzar-los en profunditat per entendre l’objectiu d’aquesta mesura.

Sobre els dos primers punts, queda clar que la deducció està destinada al conjunt d’habitatges amb una certa antiguitat i destinats a habitatges exclusivament particulars. Fins aquí fàcil.

Al tercer punt, l’Agència Tributària exigeix que l’aportació de materials sigui inferior a un 40%.

Basant-nos en consultes realitzades per assessors fiscals, l’Agència Tributària entén com a materials aportats absolutament tot allò que no sigui exclusivament mà d’obra.

És a dir, prenent com a exemple una reforma integral, es consideraria aportació de material:

  • Tots els subministraments o productes utilitzats directament a l’obra: ceràmica, aixetes, sanitaris, etc.
  • Mobiliari ja sigui de cuina, de bany o de qualsevol ús.
  • Superfícies de treball tipus taulells Silestone, Neolith,etc.
  • Fusteria metàl•lica o de fusta.

També es tindrien en compte les partides de paleta, instal•lacions, fusteria, pintura… Hem de tenir en compte que l’Agència Tributària entén que per al desenvolupament d’aquestes partides també cal aportació material i cal especificar-ho:

  • És a dir, els maons, el ciment, el guix i la resta de materials bastos aportats pel paleta són materials.
  • De la mateixa manera, la pintura aportada pel pintor o el cable i les caixes aportades per l’electricista són materials.

És important comprendre que el límit del 40% s’aplica al total del pressupost de la reforma, no a cada partida individual. Per tant, encara que alguns materials puguin superar el 40% en partides específiques, com ara mobiliari, taulells de cuina o fusteria metàl•lica, l’IVA reduït del 10% pot continuar sent aplicable si el percentatge global de materials es manté per sota del 40%.

Per tant, en una reforma integral és complicat complir aquest punt, tot i que no és impossible.

A més, no és possible emetre factures al 10% i al 21% a la mateixa obra, ja que l’Agència Tributària entén que tot s’hauria de facturar al 21% per tractar-se d’una mateixa obra.

En resum, la possibilitat d’aplicar l’IVA reduït del 10% en una reforma d’habitatge dependrà del tipus d’obra que es faci i de si es compleixen els requisits establerts per la legislació fiscal.

Al sector de les reformes sembla que s’està aplicant de manera més o menys generalitzada la reducció de l’IVA al 10% però com estem veient, cal un estudi molt personalitzat si volem estar segurs que s’està aplicant legalment.

Com puc saber si la meva reforma compleix els requisits de l’IVA al 10%?

Només podràs estar completament segur que estàs complint la legalitat si l’empresa de reformes té clar com es fan els càlculs d’aportacions de materials i que en cas d’inspecció fiscal ho pugui acreditar.

Cal recordar que l’Agència Tributària també exigeix:

  • Que l’empresa que realitza la reforma emeti un document a signar pel client que acrediti que l’habitatge compleix els 2 primers requisits (ús i antiguitat).
  • Que a les factures emeses s’especifiqui el percentatge de materials aportats per l’empresa per fer els treballs.
  • Que a les factures que rebi l’empresa de subcontractes s’especifiqui també el percentatge de material aportat per aquestes a l’empresa principal.

En conclusió, l’IVA reduït del 10% a les reformes d’habitatge pot suposar un estalvi significatiu, però és important comprendre i complir els requisits establerts per poder beneficiar-se d’aquest avantatge fiscal. Recordeu que aquesta informació té caràcter informatiu i en cas de dubte, és recomanable consultar amb un professional especialitzat en matèria fiscal.

Esperem que aquest article us hagi estat útil.

Recursos addicionals

Agència Tributària: IVA reduït a les obres de renovació i reparació d’habitatges.