Licencia de obras para reformas en Barcelona

Quina llicència d’obres es necessita per fer una reforma?

Per reformar qualsevol habitatge o local comercial és necessari realitzar una sèrie de gestions per poder tramitar una llicència o permís d’obres, que és l’autorització municipal per a realitzar obres.

El tipus de permís d’obres depèn dels treballs que s’han de realitzar en la reforma i dels requisits que estableix l’Ajuntament del municipi on es vol fer l’obra.

Per fer aquestes tasques legalment, de forma segura i evitar sancions és recomanable contractar un professional acreditat, a més la tramitació no és una tasca fàcil.

Com es sol·licita la llicència d’obres a l’Ajuntament de Barcelona?

El primer pas abans d’iniciar els tràmits necessaris per dur a terme una obra és fer la consulta prèvia a l’Ajuntament de Barcelona.

La consulta permet conèixer quin tipus de document es necessita tramitar, en funció del tipus d’obra que es vagi a fer i de la ubicació: llicència, comunicat, assabentat i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud. Vegem a continuació amb més detall cada tipus de tràmit:

  • Assabentat: es tramita telemàticament, es poden començar les reformes al dia següent i té una vigència de tres mesos.
  • Comunicat immediat: s’ha de tramitar per un tècnic un informe d’Idoneïtat Tècnica i posteriorment el permís d’obra. Tarda aproximadament 15-30 dies (el que triga a tramitar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica i tramitar el comunicat) un cop efectuat el pagament de les taxes, es poden començar les obres en 1 dia.
  • Comunicat diferit: s’ha de tramitar per un tècnic un informe d’Idoneïtat Tècnica i posteriorment el permís d’obra. Tarda aproximadament 20-30 dies (el que triga a tramitar l’informe d’idoneïtat Tècnica i tramitar el comunicat) i un cop efectuat el pagament de les taxes, l’Ajuntament disposa d’1 mes per revisar la documentació.
  • Llicència d’obres majors: primer s’ha de tramitar per un Tècnic Superior un Projecte Executiu i posteriorment tramitar el permís d’obra. Tarda aproximadament 20-30 dies (el que triga a tramitar el Projecte Executiu i tramitar el permís) un cop efectuat el pagament de les taxes, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 2 mesos.

Si l’edifici té alguna catalogació caldrà també un informe previ del Servei de Patrimoni, l’Ajuntament revisa la documentació i resol pel procediment general en 3 mesos.

Quin tipus de treballs s’inclouen en cada llicència o permís d’obres?

L’Ajuntament de Barcelona classifica els tipus d’obres segons la seva naturalesa i estableix quin tipus de llicència li correspon segons l’ordenança municipal.

– Obra major: correspon a aquells treballs que per la seva complexitat i envergadura requereixen un Projecte d’obra com ara grans rehabilitacions d’edificis, modificacions a la façana, construcció de nova planta, ampliació d’edificis pel que fa a altures i/o volum, construcció de piscines, instal·lació d’ascensors exteriors, canvi d’ús de local a habitatge, divisió o segregació d’habitatges, locals, etc. En aquest cas li correspon tramitar la Llicència d’Obra Major.

– Obra menor: correspon a obres més senzilles pel que fa a la tècnica, i són més econòmiques. L’ordenança classifica les obres menors en tres tipus.

  • Tipus I: aquelles reformes que impliquen una modificació parcial de l’estructura de l’edifici, reformes en diversos habitatges d’un mateix edifici, reformes de locals sotmesos a limitacions del pla urbanístic, divisió de locals en planta baixa, instal·lació d’ascensors a l’interior d’un edifici, etc. En aquest tipus els és aplicable el règim de Comunicació diferida.
  • Tipus II: reformes que afecten puntualment a l’estructura de l’edifici, aquells treballs de reforma que impliqui un canvi de la distribució actual de l’habitatge, local o zona comuna però sense modificar l’estructura de l’edifici i la seva configuració arquitectònica, reparació d’elements de la façana, patis, terrats, instal·lacions de rètols i tendals en locals, etc. Per a aquest tipus de treballs cal fer un Comunicat immediat.
  • Tipus III: en aquells casos en què les reformes d’habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries no impliquin una modificació en la distribució, estructura o façana, per exemple pintar, canviar el terra, instal·lacions, enrajolats, fusteria, etc. en aquest cas només cal comunicar les actuacions sense haver d’aportar cap tipus de documentació. Aquest tràmit seria el Assabentat.

Nota: En Sincro només tramitem les llicències d’obres dels projectes de reforma que realitzem.