Garantia de les obres de Sincro

1.- Garantia legal vs Garantia comercial

La garantia legal és obligatòria per llei, mentre que la garantia comercial és oferta de manera voluntària per l’empresa, addicional a la garantia legal i mai inferior a la mateixa.

2.- Garantia legal:

 • En relació amb la garantia dels serveis prestats a domicili, com en el cas del servei de la reforma (treballs de paletería, instal·lacions, fusteria, pintura, etc…) cal donar compliment al Títol V de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Així, l’article 251.5 d’aquesta norma disposa que els diversos tipus de serveis s’han de garantir d’acord amb la normativa específica que els és aplicable i, si no n’hi ha, com a mínim, per un període de sis mesos des que s’hagi formalitzat el darrer acte o activitat en què consisteix la prestació.
 • Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns (electrodomèstics, mobles, sanitaris, etc.) que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys des de la seva entrega d’acord al Reial Decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa de les persones consumidores i usuàries i altres lleis complementàries.

3.- Garantia comercial de Sincro:

 • Pels serveis contractats de mà d’obra (paleteria, pladur, fusteria, instal·lacions o pintura) Sincro aplica una GARANTIA COMERCIAL EXCLUSIVA DE 3 ANYS des de l’emissió de la factura final (la garantía legal d’aquestes feines és normalment de 6 mesos).
 • Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys.
 • El període de garantia es podrà executar per part del client des del dia de l’emissió de la factura final d’obra, especificada com a tal al propi document .
 • S’inclouen dintre de la garantia aquelles incidències causades per una incorrecta instal·lació de qualsevol element incorporat en l’obra executada, excloent aquells defectes imputables a un mal ús per part del client o a defectes provocats per causes alienes a l’execució realitzada per Sincro.
 • Dintre del termini de Garantia, el client haurà de notificar qualsevol incidència per correu electrònic per la gestió de la mateixa. El correu electrònic per atendre incidències i consultes sobre garantia és postventa@bysincro.com.
 • El departament de postvenda de Sincro atendrà amb la màxima diligència possible la gestió de cada reclamació, donant la màxima prioritat a aquelles situacions que puguin requerir una solució d’urgència.
 • L’horari d’atenció del departament de postvenda és de 8 a 18h en dies laborables.
 • Sincro no disposa d’un servei d’urgències de 24 h. Si el client detecta una situació de perill o urgència que puguin causar un dany considerable a l’habitatge o a habitatges de tercers fora del horari laboral ,haurà de posar-se en contacte amb una empresa que pugui oferir aquest servei 24h o a la seva asseguradora i demanar factura de la intervenció.
 • Si el client considera que el dany va ser causat per una intervenció incorrecta de Sincro podrà gestionar amb el departament de postvenda la reclamació de la factura d’intervenció d’urgència.
 • Un cop tramitada qualsevol reclamació en Garantia, el departament de Sincro analitzarà les possibles causes de la reclamació i enviarà per correu electrònic al client la resolució proposada per aquesta incidència.
sincroGarantia de les obres de Sincro