Regatas de obras de reforma para instalaciones

Fases a seguir en les obres d’una reforma de pis o casa

Per a què res falli en una reforma integral és imprescindible saber abans de l’obra quines són les necessitats concretes del projecte i determinar tot el que s’hagi de fer: la distribució dels espais, les instal·lacions, la selecció dels materials, finestres i portes, equipaments, estil, colors, mobiliari, etc.

Un cop ho tinguem ben definit en un projecte d’interiorisme, amb els corresponents plànols i pressupost, arriba el moment de planificar i gestionar tots els treballs que s’hagin de realitzar durant l’obra: treballs d’enderrocs, obra, fontaneria, electricitat, pintura, fusteria, etc. el que requereix contractar i coordinar a la perfecció tots els equips i les empreses especialitzades en cada àrea, i fer la compra de tot el material necessari en el moment adequat.

Com fer una reforma és un procés complex per prevenir imprevistos i desviacions de pressupost el més adequat és acudir a un professional que us ajudi a dissenyar el projecte i a dirigir les obres.

Calendari de planificació dels treballs d'una reforma de pis - Sincro

A continuació us expliquem els principals treballs i processos que es necessiten per a dur a terme les obres d’una reforma.

Permís d’obres

Per reformar qualsevol habitatge és obligatori tramitar una llicència o permís d’obres, que és l’autorització municipal per a realitzar qualsevol tipus de construcció. El tipus de permís d’obres depèn dels treballs que s’han de realitzar en la reforma i dels requisits que estableix l’Ajuntament del municipi on es vol fer l’obra. La sol·licitud d’aquest permís sol generar molts dubtes pel que és recomanable contractar un professional. Per saber com se sol·licita un permís d’obres i quin tipus de llicències existeixen et recomanem llegir l’article Quina llicència d’obres es necessita per fer una reforma?

Mudança inicial

Si inicialment vius al pis que cal reformar o el pis que has adquirit es troba equipat i moblat, el primer pas serà buidar el pis o la zones que vagis a reformar. Per aconseguir una mudança eficient és vital una bona planificació i organització. Hem de tenir en compte diversos punts, per exemple el quan, què es vol reutilitzar, el desmuntatge, embalatge, trasllat, emmagatzematge… i si es vol fer per compte propi o contractar una empresa que s’adapti a les nostres necessitats.

Enderrocs

Aquesta fase consisteix en demolir totalment o parcialment les construccions, revestiments, paviments, instal·lacions, mobiliari, portes, finestres, sanitaris existents a l’interior de l’habitatge i que no es vagin a reutilitzar. Per prevenir caigudes no controlades és important seguir en tot moment el que estableixen els plans tècnics i adoptar mesures de reforç i suport com ara, apuntalaments i pilars metàl·lics de reforç. La runa dels enderrocs no utilitzables s’han apilar en sacs o contenidors per al seu posterior transport en llocs autoritzats.

Per evitar que es produeixin danys, molèsties o perjudicis en l’entorn o persones properes és important aplicar mesures preventives mitjançant proteccions i senyalitzacions.

Runes en enderrocs d'una reforma de pis - Sincro

Feines de paleta

En aquesta fase s’hi inclouen diversos treballs. Els més habituals en una reforma de pis són: el correcta anivellament del terra, substitució d’estructures danyades, reforços estructurals, la construcció d’envans, obertures i buits en parets, preparació de les regates per on passen els tubs i cablejats de les instal·lacions, les caixes on van els endolls i interruptors, i la instal·lació dels premarcs de les portes i de les finestres.

Construcció d'envans en una reforma de pis - Sincro

Instal·lacions

En tota aquesta etapa es preparen totes les instal·lacions previstes per a l’habitatge: canonades d’aigua, sistema de producció ACS, calefacció, aire condicionat, ventilació, el cablejat elèctric, telèfon, internet, seguretat, els conductes del gas…. En tots els casos s’ha de comptar amb instal·ladors autoritzats que demostrin que coneixen les normes de seguretat vigents.

Instal·lacions en fals sostre: electricitat, climatització, telecomunicació... Obra reforma

Revestiments i paviments

Els treballs d’aquesta àrea estarien dins el grup de les feina de paleta. Un cop realitzades totes les instal·lacions es passaria a realitzar l’arrebossat i enguixat de les superfícies construïdes, en general, en maó.

Posteriorment es passaria a protegir i adornar amb una capa de material totes les superfícies, ja siguin parets, terres i sostres.

Hi infinites possibilitats de materials per a escollir i combinar, com ceràmica, fusta, porcellana, paper pintat, etc; i de colors i dibuixos. A més sempre cal tenir en compte la qualitat i preu de cada un d’ells. Com ja hem comentat anteriorment per evitar imprevistos i sobre costos des de Sincro recomanem realitzar prèviament un projecte d’interiorisme per a definir correctament els materials i acabats necessaris per a executar l’obra.

Revestiment i paviment amb ceràmica a la reforma d'una cuina.

Pladur

Els treballs de pladur els podem trobar principalment en dues fases diferents. Dins dels revestiments, amb la col·locació del fals sostre amb plaques de cartró-guix amb estructura resistent d’acer galvanitzat, i al posterior empastat de les juntes. Aquesta opció sol ser molt més econòmica en comparació a la pròpia rehabilitació del sostre. A més ofereix altres avantatges com ocultar les irregularitats i desperfectes dels sostres, permet instal·lar qualsevol tipus d’il·luminació, amagar els cables i tubs de les instal·lacions, crear diferents formes o nivells, i a més se li pot afegir aïllant tèrmic.

I també es poden utilitzar les plaques de pladur per construir envans, en comptes de maons. Si es donés el cas aquest treball es realitzaria en la fase posterior al dels enderrocs.

Plaques de pladur a parets i sostres.

Aluminis

Correspon al subministrament i instal·lació de tots els elements fabricats amb estructures d’alumini: portes, finestres, vidrieres, balconeres, baranes, persianes, mosquiteres, tancaments, tanques, etc.

Finestres d'alumini al saló

Fusteria i ebenisteria

En aquest cas seria el subministrament i instal·lació de portes i finestres de fusta (tant d’interiors com d’exteriors) i de mobiliari fet a mida (armaris encastats, prestatgeries, mobles lacats, capçals de llit, etc.). També s’inclourien els treballs relacionats amb la restauració de qualsevol superfície de fusta.

Els treballs de fusteria relacionats amb la instal·lació de parquet, tarimes, folrat de fusta en sostres i parets estarien inclosos en la fase de revestiments i paviments.

Treballs de fusteria en una reforma de pis. Muntatge de prestatgeries.

Equipaments

Arribats a aquest punt, és el moment d’equipar cadascuna de les estances de l’habitatge. Per exemple, a la cuina, el subministrament i col·locació del mobiliari, fogons, aigüera, electrodomèstics, aixetes, etc. En els banys la instal·lació els sanitaris, plat de dutxa o banyera, mampara, moble de bany, les aixetes…

Muntatge d´equips en una cuina reformada. Mobiliari i electrodomèstics.

Pintura

Per poder emprar la pintura correctament és necessari que en una primera fase es tapin i s’allisin totes les irregularitats presents en les superfícies a pintar. Per a l’aplicació de la pintura s’han de cobrir tots els espais per no tacar, i normalment s’apliquen dues capes de pintura.

Proteccions en marcs de porta i terra per no tacar de pintura.

Neteja

Correspon a la neteja final d’obra. Un cop realitzada la reforma ens trobem amb tots els espais i racons plens de pols, taques i rastres de ciment o pintura, etc. pel que és necessari que un equip professional realitzi una neteja a fons amb maquinària i productes especials.

Mudança final

Un cop realitzada la neteja és el moment de tornar a portar totes les coses que s’havien guardat prèviament: mobles, electrodomèstics, accessoris de decoració, paraments i utensilis de cuina, roba, etc. i col·locar-los al seu lloc.

Fase final d'una reforma.

Fins aquí l’article sobre les obres d’una reforma de pis. Per a qualsevol consulta o projecte de reforma que tingueu en ment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. A Sincro oferim un servei integral on ens encarreguem de definir, planificar, executar i realitzar un control de qualitat de les obres.